Mandala Seeds

Görüntü Olarak :
     

8 MILES HIGH · Mandala Seeds · kenevir tohum · Reg

€25.00
€25.00

This is an aromatic and energizing sativa variety that produces crops both indoors and outdoors. 8 Miles High has proven reliable under various...

BEYOND THE BRAIN - 10 kenevir tohum - Regular

€25.00
€25.00

Beyond the BrainLimited EditionType:mainly Sativa Contains landrace genetics from:Columbian Sativa/Haze x Satori P1 (parent line)...

CALIFORNIA DREAM · kenevir tohum · Disi · Fem

€15.00
€15.00

California Dream · Mandala Seeds California Dream starts flowering soon after 12/12 and continues progressively at a regular pace. The...

CHILL-OM · kenevir tohum · Reg

€20.00
€20.00

Chill-OM · Mandala Seeds Information With this strain we offer a connoisseur quality smoke at an amazing price. Chill-OM is also a good...

FAR OUT - 3 · Mandala Seeds · kenevir tohum - disi -Feminised

€15.00
€15.00

Far Out *NEW* Type: mainly sativa Contains landrace genetics from: Columbian Sativa/Haze x Blueberry Cultivation: indoor/outdoor/greenhouse ...

FAR OUT - 6 · Mandala Seeds · kenevir tohum - disi -Feminised

€29.00
€29.00

Far Out *NEW* Type: mainly sativa Contains landrace genetics from: Columbian Sativa/Haze x Blueberry Cultivation: indoor/outdoor/greenhouse ...

FRUITYLICIOUS - 3 kenevir tohum - disi -Feminised

€15.00
€15.00

Fruitylicious *NEW* Type: 70% indica Contains landrace genetics from: Very Berry Hashberry x Blueberry Cultivation: indoor/outdoor/greenhouse ...

FRUITYLICIOUS - 6 kenevir tohum - disi -Feminised

€29.00
€29.00

Fruitylicious *NEW* Type: 70% indica Contains landrace genetics from: Very Berry Hashberry x Blueberry Cultivation: indoor/outdoor/greenhouse ...

GANESH · kenevir tohum · Reg

€25.00
€25.00

Ganesh · Mandala Seeds For our 5th anniversary we recreated our exotic, high-class indica-sativa hybrid "Yamuna" from the...

Hashberry - 10 Kenevir Tohum

€25.00
€25.00

With this exceptional new strain we are building upon our successful breeding lines to offer growers an indica that combines the best of many traits....

HUBBLE BUBBLE - 3 · Mandala Seeds · kenevir tohum - disi -Feminised

€15.00
€15.00

Hubble Bubble *NEW* Type: mainly indica Contains landrace genetics from: North India; Hindu Kush Cultivation: indoor/outdoor/greenhouse High:...

HUBBLE BUBBLE - 6 · Mandala Seeds · kenevir tohum - disi -Feminised

€29.00
€29.00

Hubble Bubble *NEW* Type: mainly indica Contains landrace genetics from: North India; Hindu Kush Cultivation: indoor/outdoor/greenhouse High:...

KALICHAKRA · kenevir tohum · Reg

€25.00
€25.00

Kalichakra · Mandala Seeds This variety carries the name of the Hindu Godess Kali, a tantric partner of the ganja smoking God Shiva....

KRYSTALICA · kenevir tohumu · Reg

€35.00
€35.00

Krystalica · Mandala Seeds This limited edition of Krystalica is an easy to grow, robust plant especially for outdoor cultivation. She...

MANDALA I · kenevir tohum · Reg

€25.00
€25.00

Mandala #1 · Mandala Seeds Mandala #1 is a good choice if you are aiming for a quick crop with a Sativa effect. We recommend this strain...

POINT OF NO RETURN · kenevir tohum · Reg

€25.00
€25.00

Point of no Return · Mandala Seeds This exceptional medical strain should not be missing in any garden if you are looking for a...

PURPLE PARO VALLEY · Mandala Seeds · kenevir tohum · Disi · Fem

€20.00
€20.00

Purple Paro Valley · Mandala Seeds Purple Paro Valley was developed from a landrace Sativa that originates from the Paro Valley in West...

RISHI KUSH · kenevir tohum · Reg

€30.00
€30.00

Rishi Kush · Mandala Seeds Rishi Kush is a low-maintenance hybrid for beginners and experienced growers alike. This versatile strain can be...

SAFARI MIX · kenevir tohum · Reg

€20.00
€20.00

Safari Mix · Mandala Seeds The Safari Mix contains a mix of seeds from various strains. At the moment it mainly consists of White Satin...

SATORI · kenevir tohum · Reg

€35.00
€35.00

 Satori · Mandala Seeds Inspiration and moments of enlightenment flash up in this mind-expanding marijuana variety. Satori is not...

White Bhutanes - 3 · Mandala Seeds · kenevir tohum - disi -Feminised

€25.00
€25.00

Type: 80% sativa Genetics: Wangdi Province, Bhutan Cultivation: outdoor/greenhouse THC: 12-13,8%, CBD: 0,16%, CBG: 0,5-0,8%; Hash Oil 30% THC ...

White Bhutanes - 6 · Mandala Seeds · kenevir tohum - disi -Feminised

€49.00
€49.00

Type: 80% sativa Genetics: Wangdi Province, Bhutan Cultivation: outdoor/greenhouse THC: 12-13,8%, CBD: 0,16%, CBG: 0,5-0,8%; Hash Oil 30% THC ...

WHITE MAGIC · Mandala Seeds · kenevir tohum · Disi · Fem

€15.00
€15.00

White Magic · Mandala Seeds The DRC is one of the biggest producers of marijuana in Africa yet the genetics are rarely available outside...

Mandala Seeds

Mandala Seeds yüksek kaliteli F1 hibrit kenevir tohum uygun fiyatlarla sunuyor.

Mandala Seeds

Mandala Tohumlar, Ocak 2004'te Mike & Jasmin taraf?ndan kuruldu. Ki?isel tarihimiz, macera, seyahat ve esrar ve di?er ?amanik ?ifal? bitkilerin e?itimi, yeti?tirilmesi ve korunmas? konusundaki yo?un ilgidir. Faydalar? dünya çap?ndaki yeti?tiriciler taraf?ndan de?erlenen birkaç benzersiz üretim ve tohum üretim yöntemine öncülük ettik. Tohum bankam?z, bahçecilik ve tar?m alanlar?nda i? deneyimi olan bir biyolog olan Jasmin taraf?ndan denetlenmektedir. Her ikimiz de sadece profesyonel profesyonel deneyimimizi sadece Mandala Tohumlar? geneti?i olu?turma ve da??tma yoluyla payla?makla kalm?yor, ayn? zamanda ekolojik ve etkili ekim yöntemleri hakk?nda daha fazla bilinçlenmeyi te?vik etmek için uluslararas? yay?nlarda ve web sitemizde botanik ve esrar botaniklerine düzenli olarak katk?da bulunuyoruz.

Mandala Seeds

Tohum bankam?z?n amac?, tutarl? bir yüksek kalite geneti?i ve tohumunu en dü?ük fiyata sunmakt?r. “Ye?il ekonomi” ye inan?yoruz - insanlar ve do?a için kar??l?kl? sayg?ya dayanan bir ideal. Bu nedenle i?imiz sayg?, dürüstlük, ?effafl?k ve mü?teriye kar?? olan sorumlulu?a dayanmaktad?r. Kapitalizm yaln?zca zenginli?in birikimine ve yüksek kâr marj?na odaklan?r ve politikalar?n toplumda ya da gezegende yaratt??? her türlü etkiyi göz ard? eder. ?nsan ve ekolojik kaynaklar? yakan ve çok az geri veren bir sistemdir. Do?al bir büyüme döngüsüne kat?lmaya inan?yoruz; Ki?isel k?sa vadeli arzular? yerine getirmek için tükenmek yerine, ?imdiki ve gelecek nesiller için tüm ya?amsal kaynaklar? besleyen kar??l?kl? bir sistem. Mandala Seeds

Mandala Seeds